Algemene Voorwaarden

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van gebruik van de website van RegioMarktplaats.nl of op welke andere wijze u contact heeft met RegioMarktplaats.nl, legt RegioMarktplaats.nl gegevens vast. RegioMarktplaats.nl gebruikt deze gegevens om haar dienstverlening uit te voeren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Je hebt recht op inzage, correctie en het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Verwijderen accountgegevens
De enige gegevens die Regiomarktplaats registreert zijn uw e-mailadres en het profiel wat u zelf aanmaakt. Mocht u uw accountgegevens permanent willen verwijderen, is een e-mail met uw gegevens naar info@regiomarktplaats.nl afdoende en zullen uw gegevens permanent verwijderd worden.

Nieuwsbrief
Indien u een nieuwsbrief ontvangt van regiomarktplaats.nl is het afmelden hiervoor voldoende om in de toekomst geen nieuwsbrieven meer te ontvangen. Mocht u hierin verandering willen aanbrengen en is uw account nog aanwezig, is een e-mail naar info@regiomarktplaats.nl met de mededeling, dat u deze nieuwsbrief weer wilt ontvangen voldoende.

Clickgedrag
Op de website van RegioMarktplaats.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan RegioMarktplaats.nl haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies
RegioMarktplaats.nl kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. RegioMarktplaats.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.
Daarnaast kan RegioMarktplaats.nl ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij je de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website jou herkennen, de volgende keer dat je op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op jou worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site nog aangenamer te maken. Als je in jouw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Cookies van websites van derden
Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om iets door te twitteren. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd. Wij hebben geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Wijzigingen
RegioMarktplaats.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van RegioMarktplaats.nl

Website en Inhoud
De gebruiker is het niet toegestaan inhoud van de website te kopiëren, reproduceren en/of openbaar maken behoudens rss feeds voor persoonlijk gebruik bedoeld in persoonlijke websites en web-blogs met een maximum van 150. Het is niet toegestaan de inhoud van de website aan te passen anders dan in de gebruiksvoorwaarden beschreven.
Op de databank met advertenties rust het databankrecht van RegioMarktplaats.nl. Het is de gebruiker niet toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet met uitzondering van het eerder vermelde persoonlijk gebruik.
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan andere gebruikers en/of adverteerders op de website te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door RegioMarktplaats.nl is verleend.
Het is niet toegestaan om advertenties op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem of in opdracht van derden tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door RegioMarktplaats.nl

Misbruik
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden alle e-mailadressen afgeschermd. Uw reactie op een rubrieksadvertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder is uw e-mailadres wel zichtbaar.
Voor het doen van klachten en het melden van rubrieksadvertenties met beledigende inhoud, illegale en inbreuk makende rubrieksadvertenties en oplichting kunt u bij ons melden via info@regiomarktplaats.nl.
Zodra wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de gebruiksvoorwaarden en/of het Privacy beleid, dan kunnen wij onder meer de onderstaande maatregelen treffen. RegioMarktplaats.nl eigent zich het recht toe, deze maatregelen altijd te kunnen nemen zodra andere gebruikers gehinderd worden en/of de werking van de website in het geding komt.
• Rubrieksadvertenties kunnen door RegioMarktplaats.nl zonder opgaaf van reden worden verwijderd.
• Gebruikers kunnen door RegioMarktplaats.nl worden uitgesloten van diensten en/of functionaliteit.
• Een gebruikers account kan door RegioMarktplaats.nl altijd worden opgeschort.
• Een gebruiker kan het beperkt plaatsen van rubrieksadvertenties worden opgelegd door RegioMarktplaats.nl

Garantie en aansprakelijkheid
RegioMarktplaats.nl geeft geen enkele garantie, dat haar diensten altijd zullen voldoen aan de verwachtingen en de website foutloos functioneert. Alle informatie op RegioMarktplaats.nl is onder voorbehoud van spel en/of typefouten.
RegioMarktplaats.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor zover dit wettelijk is toegestaan die de gebruiker lijdt door het gebruik van RegioMarktplaats.nl

Verwijzingen
Met betrekking tot de verwijzingen op RegioMarktplaats.nl d.m.v. banners en/of hyperlinks, draagt RegioMarktplaats.nl geen enkele verantwoordelijkheid, maar verwijzen wij hiervoor naar de betreffende websites. Dit is tevens van toepassing op diensten van externe dienstverleners. Dit valt onder de regels van de betreffende dienstverlener.

Regels RegioMarktplaats.nl
RegioMarktplaats.nl is een platform waarvan het primaire doel is om het ruilen van goederen, producten en diensten op regionale schaal te bevorderen door middel van advertenties die de gebruiker kan plaatsen en bekijken.

Hierbij hanteert regiomarktplaats.nl de volgende spelregels:

• Adverteerders en gebruikers gaan een onderlinge overeenkomst aan waarin RegioMarktplaats.nl geen partij is in onderlinge geschillen.
• Advertenties door gebruikers geplaatst, dienen aan de door RegioMarktplaats.nl opgestelde regels te voldoen.
• Titels en teksten mogen alleen in het Nederlands en Engels zijn opgesteld.
• Per advertentie mag maar één product worden gezocht of aangeboden.
• Er dient in de advertentie een duidelijke omschrijving en titel te worden gebruikt m.b.t. het aangebodene of gezochte product of dienst.
• Elke advertentie mag maar één keer geplaatst worden en niet meerdere identieke advertenties van dezelfde dienst of product gelijktijdig.
• Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken voor de zelfde gebruiker tenzij RegioMarktplaats.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
• Iedere advertentie dient in de juiste rubriek te worden geplaatst.
• Het is niet toegestaan misleidende of onjuiste advertenties te plaatsen.
• De advertentie van het product of dienst dient een correcte omschrijving te bevatten.
• Het is niet toegestaan promotie te maken voor een bedrijf in de gratis advertenties.
• Het is niet toegestaan links in de advertenties op te nemen die niets anders beogen dan het genereren van kliks.
• Het is niet toegestaan illegale of onrechtmatig verkregen producten en producten waarvan de handel is verboden te plaatsen.
• Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
• In de advertentie mag alleen de merknaam van het product worden genoemd, dat wordt aangeboden of gevraagd.
• In de advertentie mag alleen de handelsnaam worden vermeld van de onderneming waarvan het product of dienst afkomstig is.
• In de advertentie mag op geen enkele wijze verwarring worden geschept m.b.t. de echtheid en herkomst van het product.
• Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen, alvorens de advertentie te plaatsen, dat het product echt is en verhandeld mag worden voordat ze op RegioMarktplaats.nl word aangeboden.
• Een advertentie mag geen beledigende, bedreigende, pornografische, discriminerende, opruiende, persoonsgegevens van derden, politieke boodschappen bevatten of in strijd zijn met de
openbare orde en zeden.
• Er mogen geen financiële diensten worden aangeboden zoals het lenen van geld.
• Er mogen geen illegale producten of diensten worden aangeboden.
• Gebruikers dienen zich zelf van de echtheid van het product te vergewissen alvorens ze te betrekken via RegioMarktplaats.nl
• Regiomarktplaats.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van informatie van producten en of diensten en dat deze aan uw verwachtingen voldoen.

Iedere gebruiker vrijwaart RegioMarktplaats.nl te allen tijde voor aanspraken van derden met betrekking tot geleden schade veroorzaakt door via RegioMarktplaats.nl aangeschafte/aangeboden producten en of diensten. Van de gebruiker zelf wordt verwacht, dat deze voldoende onderzoek verricht en zich voldoende laat informeren voordat zij gebruik maakt van producten en of diensten die worden aangeboden via RegioMarktplaats.nl. RegioMarktplaats.nl neemt in dezen geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot welke vorm van garantie dan ook.

© 2019 regiomarktplaats.nl. Alle rechten voorbehouden. | Webdesign en ontwikkeling Internetbureau CU Online
enqueue_script